Pracownicze plany kapitałowe, czyli nowy obowiązek dla przedsiębiorców

25 czerwiec 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny program oszczędnościowy automatycznie obejmujący wszystkich pracowników w wieku 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe. Osoby między 55 a 69. rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK po złożeniu oświadczenia woli.

W ramach PPK będą opłacane dwie składki- podstawowa oraz dodatkowa, zarówno przez pracodawcę jak i pracownika.

Środki zgromadzone na koncie uczestnika PPK, według ustawy, będą jego wyłączną własnością i mogą być dziedziczone. Jednak nie będzie mógł nimi dowolnie dysponować.

Wypłaty przed 60. rokiem życia będą możliwe w przypadku:

 • Poważnej choroby uczestnika, małżonka lub dziecka- bezzwrotna wypłata do 25% zgromadzonych dotychczas środków;
 • Opłacenia wkładu własnego- poniżej 45. roku życia, wypłata do 100% z obowiązkiem zwrotu;
 • Całkowitego wycofania środków- utrata 30% składek opłaconych przez pracodawcę, pełnej kwoty dofinansowania od rządu oraz opłacenie naliczonego 19-procentowego podatku dochodowego od zysków kapitałowych.

Po ukończeniu 60. roku życia wypłata środków będzie możliwa bez dodatkowych opłat pod warunkiem jednorazowej wypłaty 25% środków i pozostałych 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Po rozpoczęciu wypłaty środków składki ani dopłaty z rządu nie będą trafiały na konto uczestnika PPK.

Wysokość składki pracodawcy:

 • Obowiązkowa: 1,5% od wynagrodzenia brutto pracownika
 • Dobrowolna: do 2,5% od wynagrodzenia brutto pracownika

Decyzja o instytucji, do której przekazywana będzie składka PPK, powinna zostać ustalona wraz z zakładową organizacją związkową lub z reprezentacją pracowników, jeżeli takiej nie ma.

Obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK należy dopełnić nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy od kolejno:

 • 01.07.2019 dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób na dzień 31.12.2018
 • 01.01.2020 dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30.06.2019
 • 01.07.2020 dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób na dzień 31.12.2019
 • 01.01.2021 dla pozostałych podmiotów

Od obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych przewidziane są wyjątki. PPK nie musi wprowadzać:

 • mikroprzedsiębiorca (firma zatrudniająca mniej niż 10 osób), jeśli wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z wpłat na PPK;
 • pracodawca, który w dniu objęcia go przepisami ustawy posiada funkcjonujący Pracowniczy Program Emerytalny ze składkami min. 3,5% oraz udziałem pracowniczym min. 25%.

Wysokość składki pracownika:

 • podstawowa, wynoszącą 2% wynagrodzenia brutto. Uwaga! Osoby, których wynagrodzenie otrzymywane z różnych źródeł nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia mogą odprowadzać składkę mniejszą niż 2%, która nie może być jednak niższa niż 0,5% wynagrodzenia brutto.
 • dodatkową, wynoszącą do 2% wynagrodzenia brutto.

Podstawą do naliczania składki na PPK będzie wynagrodzenie brutto Pracownika, tj. wynagrodzenie zasadnicze oraz pozostałe składniki stanowiące podstawę do naliczenia składek emerytalno-rentowych, w tym też świadczenia rzeczowe.

Składka pracownika będzie potrącana z wynagrodzenia netto.

Składka pracodawcy zaś nie będzie stanowiła podstawy do wyliczenia składki emerytalno-rentowej dla Pracownika, ale od jej wysokości Pracownik zobowiązany będzie do zapłacenia 18 % podatku.

Decydując się na uczestnictwo w PPK, należy pamiętać, że nie ma gwarancji bezpieczeństwa środków zgromadzonych w ramach tego programu.

ESt

Back to top